مراسم پیشواز فاطمیه96
سخنران: حجه الاسلام شیخ محمد شریفی زاده
مداحان: حسین محمودی ؛ محمد دهدار
یکشنبه 8 بهمن ماه96 ساعت 20:30
انتهـای خبابان بهاران 8 خیمــه گاه کف العباس
............................................................
کانال تلگرام : telegram.me/kafolabbaas